Siirry pääsisältöön
Kuulokuvat.fi näyttää missä kuuluu
Löydä kuuloesteettömät tilat ja palvelut

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 13.5.2015

1. Rekisterinpitäjä

Qlu Oy
Torikatu 19, 90100 Oulu
Puhelin: 040-5881138

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Nikula
Torikatu 19, 90100 Oulu
Puhelin: 040-5881138

3. Rekisterin nimi

Qlu tilatietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Qlu Oy ("Qlu") sitoutuu suojaamaan Qlu sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen http://www.qlu.fi, ja http://kuulokuvat.fi sekä kaikki näihin liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat) (”Sivusto”) vierailijoiden ja käyttäjien yksityisyyttä. Qlu noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään. 
Käyttäessäsi Sivustoa hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

Tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen, kuuloesteettömyyteen liittyvä markkinointi- ja myyntitoiminta, markkinaviestintä sekä asiakkaan omistaman tai hallitseman tilan äänensiirtojärjestelmien ja AV-järjestelmien kehittämiseen ja kunnossapitoon liittyvien tehtävien hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Kiinteistön ja tilan osoitetiedot
Tilan omistaja, haltija, tilassa toimivat yhteisöt, tietoja tilan teknisestä varustuksesta ja rakenteista.
Yrityksen nimi, osoite, Y/ALV -tunnus ja laskutustiedot.
Asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tekniset ja kaupalliset yhteystiedot; työnimike, henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Oma toiminta ja yhteistyöverkoston toiminta.
Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta, yrityksen ja sen yhteistyökumppanien työntekijöiltä (mm. käyntikortit) ja julkisista tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain luottamuksellisuussopimuksen alaisen yhteistyöverkoston jäsenille. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille tahoille, paitsi Suomen tai yhteistyökumppanien kotimaiden viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen alueelle.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kyseisen alueen ulkopuolelle siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen komissio on yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY, 3 artiklan ja 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Kaikki tietojen käsittelyyn osallistuvat kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.
Työsopimusta solmittaessa työntekijä sitoutuu työssään ja työnsä ulkopuolella vaitioloon
tehtäväänsä liittyvissä tai tietoonsa tulleissa luottamuksellisissa asioissa.
Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päätyttyä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK järjestelmään talletettujen rekisteritietojen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka on järjestelmän ohjaamana vaihdettava määräajoin. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän työtehtävien kannalta tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin.
Fyysisesti rekisterit säilytetään palvelimilla, jotka on sijoitettu Euroopan yhteisöjen turvalliseksi luokittelemien valtioiden alueella, ja joissa tietoja käsitellään kyseisten valtioiden lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa.  Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisterinpitäjän postiosoitteeseen yhteyshenkilölle osoitettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisterinpitäjän postiosoitteeseen yhteyshenkilölle osoitettuna.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.  Kieltoilmoitus tulee toimittaa kirjallisena rekisterinpitäjän postiosoitteeseen yhteyshenkilölle osoitettuna.